Cummulative Preferred Stock | Saham Preferan Kumulatif

Saham preferan (istimewa) yang berhak atas dividen tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya sebelum dividen boleh dibagikan untuk saham-saham biasa.