Current Ratio | Rasio Lancar

Rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar.